Leveringsvoorwaarden RESHIFT DIGITAL B.V.

Leveringsvoorwaarden Abonnementen, Welkomstgeschenken en Producten

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door Reshift Digital B.V. Richard Holkade 8 te 2033 PZ Haarlem, Kamer van Koophandel nummer: 58687076 te Alkmaar BTW nummer: NL853139593B01, hierna ook te noemen "Reshift" en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en consumentenproducten door Reshift.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Reshift, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 Reshift garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 Reshift is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.7 Deze leveringsvoorwaarden van Reshift zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Reshift Digital B.V.
Klantenservice
Richard Holkade 8
2033 PZ HAARLEM
023 – 536 44 01 (lokaal tarief, maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 14:00)

1.8 Reshift behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 Reshift is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1 Levertijd eerste nummer van een abonnement: Wij verwerken de opgave van een abonnement altijd bij de eerste gelegenheid. Houd echter rekening met enkele weken voor ontvangst van het eerste nummer, aangezien de verzendlijsten al ruim voor de verschijningsdatum van het blad vastliggen. De wachttijd is ook afhankelijk van de verschijningsfrequentie van een blad. Het abonnement zal nooit starten met een reeds verschenen nummer.

3.2 Opzegtermijn van een abonnement voor bepaalde tijd: Een abonnement voor bepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd tot uiterlijk een maand voor het einde van de looptijd. U kunt het bericht wel eerder doorgeven.

3.3 Opzegtermijn van een abonnement voor onbepaalde tijd: Een abonnement dat reeds stilzwijgend is omgezet naar een onbepaalde duur kan op ieder moment schriftelijk worden opgezegd. Voor Computer Idee (verschijnt 2 x per maand), PCM en Power Unlimited (verschijnen 1 x per maand) geldt een wettelijke termijn van een maand bij opzegging, waarna het abonnement wordt stopgezet. De overige bladen zijn laagfrequent met een verschijning van minder dan 12 edities per jaar en daarvoor geldt een wettelijke termijn van 3 maanden bij opzegging.

3.4 Wijze van opzeggen: Opzegging van een abonnement kan uitsluitend worden doorgegeven op de wijze waarop het abonnement is aangegaan, derhalve schriftelijk, elektronisch of telefonisch. Dus per brief, telefonisch of via e-mail.
Reshift Digital B.V.
T.a.v. Klantenservice
Richard Holkade 8
2033 PZ Haarlem
E-mail: klantenservice@reshift.nl

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal, of acceptgiro). Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar incasso en vice versa. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Reshift gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

4.4 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.5 Reshift behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van Reshift Digital wordt uitgevoerd door Sandd. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met de klantenservice van Reshift Digital B.V.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via het adreswijzigingsformulier.

Wet Bescherming Persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van de websites van Reshift Digital B.V. worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. De verwerking van uw gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Reshift Digital B.V. (Richard Holkade 8, 2033 PZ Haarlem), onder meldingsnummer 1276551 Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, zoals de Klantenservice of productverkoop. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. Uw gegevens kunnen aan door ons zorgvuldig geselecteerde partijen ter beschikking worden gesteld. Uw gegevens kunnen, samen met hun informatie over u, worden geanalyseerd om de aanbiedingen en/of informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. U kunt bij het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen beschikbaarheidstelling van uw gegevens aan derden. Ook kunt u uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te corrigeren of te verwijderen. Stuur dan een bericht naar klantenservice@reshift.nl of Reshift Digital BV, Klantenservice, Richard Holkade 8, 2033 PZ Haarlem

Disclaimer:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de bestelpagina’s, is het mogelijk dat de informatie die daar wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze pagina’s zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internet provider of Reshift Digital B.V.. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de bestelpagina’s verkregen is. Reshift garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Reshift verkregen informatie. De informatie op de bestelpagina’s wordt meerdere keren per week aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Contact

Reshift Digital B.V.
Richard Holkade 8
2033 PZ Haarlem

Algemeen:
Telefoon: +31 (0)23-543 00 00 (van 09:00 tot 17:00 uur)
E-mail: info@reshift.nl
Adressen overige afdelingen:
Voor vragen aan redacties van onze bladen verwijzen wij naar het colofon van het betreffende blad: u vindt daar de mailadressen van redacties. Brieven kunt u zenden aan het algemene postadres ter attentie van de redactie van het blad in kwestie. Vragen aan andere afdelingen kunt u per e-mail richten aan ons algemene e-mailadres info@reshift.nl of aan de in het colofon vermelde adressen.